Política de privacitat

Les dades de caràcter personal que siguin facilitats voluntàriament per l’usuari a través de la web de la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) www.fero.org i els seus subdominis seran tractats per la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO), amb domicili en Carrer Sardenya 229-237 sobreàtic 3r, Barcelona, 08013, CIF: G62663661 i amb dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: fero@fero.org, com a titular del domini en Internet i responsable del tractament de dades de caràcter personal i per a les següents finalitats específiques:

Gestionar les possibles consultes, queixes, incidències i reclamacions realitzades per part de l’usuari. Per a això, realitzarà aquells tractaments de dades necessàries per a l’atenció de la sol·licitud requerida per part de l’usuari. Referent a això seran tractades dades com el seu nom, cognoms, e-mail, telèfon, província, codi postal, així com la informació relativa a si l’usuari és client de la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) o no.

En cas necessari, Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) comunicarà les dades de l’usuari a tercers col·laboradors per a la correcta atenció de les sol·licituds d’informació que requereixi l’usuari (com en el cas de consultes relatives a productes o serveis prestats per aquests tercers l’atenció dels quals requereixi la comunicació de les dades de l’usuari sol·licitant).

Control informàtic de la pàgina web. Per a aquesta fi, la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) realitzarà les actuacions necessàries de vigilància i control de l’ús de la pàgina web i els seus subdominis amb la finalitat de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta (com a manipulacions tècniques, modificacions de codi, etc.). Aquest tractament resulta necessari per a complir amb aquelles obligacions legals exposades en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la fi del qual és el d’evitar, prevenir i/o detectar qualsevol accés no autoritzat, alteració o pèrdua d’aquella informació relativa a terceres persones diferents a l’usuari que pugui generar per a la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) responsabilitats civils, penals i/o administratives.

En el cas que Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) necessiti recaptar el seu consentiment, se sol·licitarà la seva autorització indicant la finalitat concreta de la mateixa a través de caselles específiques en formularis en línia o en altres formats físics.

En el següent apartat de tractament de dades personals l’usuari trobarà més informació detallada referida a Protecció de Dades (Responsable del tractament, finalitats, legitimació, destinataris de les dades i com pot, en qualsevol moment exercir els drets sobre el tractament de les seves dades.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO)

C/ Sardenya 229-237, Sobreático 3ro

Barcelona 08013
T. +34 93 270 04 38
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: fero@fero.org

Amb quina fi, i amb quina legitimació, tractem les seves dades personals?

Les principals finalitats per a les quals tractem les seves dades personals són les exposades a continuació:

Quan els usuaris faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis per a realitzar donacions, col·laborar amb la fundació o presentar una candidatura a les Beques FERO. Per a això les seves dades podran ser tractats fins que ens comuniqui la seva voluntat expressa de donar-se de baixa com a soci de Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO).

Quan els usuaris faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis per a realitzar una donació, la finalitat és gestionar les donacions dels usuaris.

Quan els usuaris faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis de contacte, la finalitat és atendre les peticions d’informació dels usuaris.

Amb la finalitat d’establir una relació de col·laboració amb tu que faci possible complir amb els nostres objectius fundacionals. Per a tal fi tractem les dades dels nostres socis, donants i interessats per a les següents activitats:

Enviar informació sobre la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) i les seves activitats mitjançant comunicacions via Telèfon, correu postal, SMS, email o missatgeria instantània.

La comunicació amb la finalitat de mesurar l’estat de satisfacció de socis i donants, amb la finalitat d’optimitzar les vies de comunicació i mantenir una relació pròxima amb aquests.

L’atenció i gestió de consultes dels donants, col·laboradors i interessats.

La petició de col·laboracions mitjançant donatius, increments de quota i altres tipus de participació (signar en campanyes, etc.), així com la gestió del cobrament d’aquests donatius.

La invitació a esdeveniments i actes que la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) pugui organitzar.

L’enviament del certificat fiscal anual de donacions per via postal i/o digital.

Sobre la base de la informació facilitada directament per cada soci, donant o interessat, que estigui disponible públicament o que hagin fet pública, es podran fer elaboracions de perfils, amb l’objectiu d’una millor gestió de les activitats citades en els punts anteriors. L’elaboració de perfils no s’utilitza, en cap cas, per a l’adopció de decisions automatitzades que tinguin efectes jurídics o d’una altra naturalesa que el puguin afectar; tots els nostres processos de presa de decisió compten amb intervenció humana.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

Quin tipus de dades personals seran tractats?

Sobre la base del seu consentiment, la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) podrà tractar les següents dades personals:

Dades identificatives: nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça postal, adreça de correu electrònic, etc.

Dades de caràcter social: data de naixement, sexe, nacionalitat, dades de família, llengua materna, permisos i autoritzacions, aficions, etc.

Dades econòmiques i bancàries: compte bancari, compte de targeta de crèdit o dèbit, dades fiscals, situació econòmica etc.

Altres dades: Qualsevol altra dada de caràcter personal que els usuaris facilitin a la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) a través dels formularis establerts la pàgina www.fero.org i els seus subdominis.

Donacions a través de portals web

Els usuaris podran realitzar donacions a través de diferents portals web propietat de la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO). Aquestes donacions són destinades a donar suport als projectes de recerca contra el càncer que la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) fomenta. Durant aquest procés de donació Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO)obté dades personals dels usuaris que decideixen realitzar una donació quan:

L’usuari decideixi lliurement incloure les seves dades personals (Nom, Cognoms, Adreça, Codi Postal, Document d’Identitat, Correu electrònic i Telèfon fix i/o mòbil).

Quan la quantitat de la donació sigui igual o superior a 100 euros (en compliment de l’article 42 del Reial decret 304/2014, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme) en aquest supòsit i seguint amb l’empleno de la citada norma, es conservaran les seves dades personals incloses en els documents o registres que acreditin l’aplicació de fons en els diferents projectes, durant un termini de deu anys.

Quan l’usuari sol·liciti l’emissió del certificat fiscal de donacions.

Dades personals dels menors d’edat.

Per a procedir al tractament de dades personals de menors de 14 anys serà necessari el consentiment dels pares, tutors o d’aquells els qui ostentin la pàtria potestat del menor.

Per això, quan un menor participi en algun esdeveniment organitzat per la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO), els seus col·laboradors o socis, serà necessari facilitar les dades que identifiquin als pares, tutors o vols ostentin la pàtria potestat amb l’única finalitat de recaptar el consentiment exprés necessari. La Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) podrà requerir el llibre de família o qualsevol altre document que determini la filiació, condició de tutor o en general pàtria potestat sobre el menor.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les teves dades podran ser cedits a les terceres parts que s’indiquen a continuació, i pels motius que a continuació s’expliquen:

Administracions Públiques: En el cas que existeixi alguna normativa que així ho exigeixi.

Cessions a tercers relacionats amb pagaments de donacions i quotes: En els casos que siguin necessaris per a complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals voluntàriament participis (per exemple, entitats bancàries i proveïdors de passarel·les de pagament).

Proveïdors: Aquells que requereixin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) hagi contractat amb ells, i amb els quals tingui subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seva privacitat (per exemple, agències, impremtes, empreses de telemarketing, etc.).

En cas que en el futur Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) realitzés altres cessions de dades personals, seràs informat oportunament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Confirmació general: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre les seves dades recaptades per la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) i el tractament que s’està duent a terme.

Drets ARC: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició al tractament: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En tal cas, la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat de les dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran sol·licitar rebre les dades personals facilitades en el formulari de contacte, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, així com transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament sense impediments.

Seguretat de les dades

S’han aplicat les mesures de seguretat adequades per a evitar que les teves dades personals es perdin accidentalment, es divulguin o es vegin afectats per modificacions, usos o accessos no autoritzats. A més, l’accés a les teves dades personals es limita a aquells empleats, agents, contractistes i tercers que necessiten conèixer-los per a complir amb la seva obligació contractual. Aquestes persones/entitats, que estan subjectes a la deguda confidencialitat, únicament tractaran les teves dades personals d’acord amb les nostres instruccions.

Hem instaurat procediments de gestió de possibles fugides de dades personals i ens comprometem a notificar, tant a tu com al regulador corresponent, qualsevol fugida que la legislació aplicable consideri oportú notificar.