Les dades de caràcter personal proporcionades de manera voluntària per l’usuari a través del lloc web de la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) www.fero.org i els seus subdominis seran tractades per la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO), amb domicili a C/ Canàries 21, planta baixa, 08017 Barcelona, CIF: G62663661, i amb les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: fero@fero.org, com a titular del domini a Internet i responsable del tractament de dades de caràcter personal i per a les següents finalitats específiques:

 1. Gestionar les possibles consultes, queixes, incidències i reclamacions realitzades per part de l’usuari. Per fer-ho, es duran a terme els tractaments de dades necessaris per atendre la sol·licitud requerida per part de l’usuari, incloent dades com el seu nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, província, codi postal, així com la informació relativa a si l’usuari és client de la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) o no.
 2. En cas necessari, la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) comunicarà les dades de l’usuari a tercers col·laboradors per a la correcta atenció de les sol·licituds d’informació que requereixi l’usuari (com en el cas de consultes relatives a productes o serveis prestats per aquests tercers la atenció de les quals requereixi la comunicació de les dades de l’usuari sol·licitant).
 3. Control informàtic de la pàgina web. Amb aquesta finalitat, la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) realitzarà les actuacions necessàries de vigilància i control de l’ús de la pàgina web i els seus subdominis amb la finalitat de prevenir i detectar qualsevol ús fraudulent (com ara manipulacions tècniques, modificacions de codi, etc.). Aquest tractament és necessari per complir amb aquelles obligacions legals exposades en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la finalitat de la qual és evitar, prevenir i/o detectar qualsevol accés no autoritzat, alteració o pèrdua d’aquella informació relativa a tercers diferents a l’usuari que pugui generar per a la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) responsabilitats civils, penals i/o administratives.

En els casos en què la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) necessiti obtenir el seu consentiment, aquest serà sol·licitat indicant la finalitat concreta del mateix mitjançant caselles específiques en formularis en línia o en altres formats físics.

En el següent apartat de tractament de dades personals, l’usuari trobarà més informació detallada referida a Protecció de Dades (Responsable del tractament, finalitats, legitimitat, destinataris de les dades i com pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets sobre el tractament de les seves dades).

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) C/ Canàries 21, planta baixa, 08017 Barcelona T. +34 93 270 04 38 Contacte del Delegat de Protecció de Dades: fero@fero.org

Amb quina finalitat i amb quina legitimitat tractem les seves dades personals?

Les principals finalitats per a les quals tractem les seves dades personals són les següents:

 1. Quan els usuaris faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis per fer donacions, col·laborar amb la fundació o presentar una candidatura a les Beques FERO. Per això, les seves dades podran ser tractades fins que ens comuniqui la seva voluntat expressa de donar-se de baixa com a soci de la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO).
 2. Quan els usuaris faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis de contacte, la finalitat és atendre les sol·licituds d’informació dels usuaris.
 3. Amb la finalitat d’establir una relació de col·laboració amb vostè que faci possible complir amb els nostres objectius fundacionals. Amb aquesta finalitat, tractem les dades dels nostres socis, donants i interessats per a les següents activitats:
  • Enviar informació sobre la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) i les seves activitats mitjançant comunicacions via telèfon, correu postal, SMS, correu electrònic o missatgeria instantània.
  • La comunicació amb la finalitat de mesurar l’estat de satisfacció dels socis i donants, amb la finalitat d’optimitzar les vies de comunicació i mantenir una relació propera amb ells.
  • L’atenció i gestió de consultes dels donants, col·laboradors i interessats.
  • La sol·licitud de col·laboracions mitjançant donacions, increments de quota i altres tipus de participació (signar en campanyes, etc.), així com la gestió del cobrament d’aquestes donacions.
  • La invitació a esdeveniments i actes que la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) pugui organitzar.
  • L’enviament del certificat fiscal anual de donacions per via postal i/o digital.

Amb la informació facilitada directament per cada soci, donant o interessat, que estigui disponible públicament o que hagin fet pública, es podran fer elaboracions de perfils, amb l’objectiu d’una millor gestió de les activitats esmentades als punts anteriors. L’elaboració de perfils no s’utilitza, en cap cas, per a l’adopció de decisions automatitzades que tinguin efectes jurídics o d’una altra naturalesa que puguin afectar-vos; tots els nostres processos de presa de decisions compten amb la intervenció humana.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

Quin tipus de dades personals seran tractades?

Amb el seu consentiment, la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) podrà tractar les següents dades personals:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça postal, adreça de correu electrònic, etc.
 • Dades de caràcter social: data de naixement, sexe, nacionalitat, dades de família, llengua materna, permisos i autoritzacions, aficions, etc.
 • Dades econòmiques i bancàries: compte bancari, compte de targeta de crèdit o dèbit, dades fiscals, situació econòmica, etc.
 • Altres dades: Qualsevol altra dada de caràcter personal que els usuaris facilitin a la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) a través dels formularis establerts a la pàgina www.fero.org i els seus subdominis.

Donacions a través de portals web

Els usuaris poden realitzar donacions a través de diferents portals web propietat de la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO). Aquestes donacions tenen com a objectiu donar suport als projectes de recerca contra el càncer que la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) promou. Durant aquest procés de donació, la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) obté dades personals dels usuaris que decideixen fer una donació quan:

 • L’usuari decideix lliurement incloure les seves dades personals (Nom, Cognoms, Adreça, Codi Postal, Document d’Identitat, Correu electrònic i Telèfon fix i/o mòbil).
 • Quan la quantitat de la donació sigui igual o superior a 100 euros (en compliment de l’article 42 del Reial Decret 304/2014, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme). En aquest cas, i en compliment de la normativa esmentada, es conservaran les dades personals incloses en els documents o registres que acreditin l’aplicació de fons en els diferents projectes, durant un termini de deu anys.
 • Quan l’usuari sol·liciti l’emissió del certificat fiscal de donacions.

Dades personals de menors d’edat

Per procedir al tractament de dades personals de menors de 14 anys serà necessari el consentiment dels pares, tutors o de aquells qui ostentin la pàtria potestat del menor.

Per això, quan un menor participi en algun esdeveniment organitzat per la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO), els seus col·laboradors o socis, serà necessari facilitar les dades que identifiquin els pares, tutors o qui ostentin la pàtria potestat amb l’única finalitat de recaptar el consentiment exprés necessari. La Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) podrà requerir el llibre de família o qualsevol altre document que determini la filiació, condició de tutor o en general pàtria potestat sobre el menor.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades podran ser cedides a les tercers que s’indiquen a continuació, i pels motius que s’expliquen a continuació:

 • Administracions Públiques: En cas que existeixi alguna normativa que així ho exigeixi.
 • Cessions a tercers relacionats amb pagaments de donacions i quotes: En els casos que siguin necessaris per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals participi voluntàriament (per exemple, entitats bancàries i proveïdors de passarel·les de pagament).
 • Proveïdors: Aquells que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) hagi contractat amb ells, i amb els quals tingui subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat (per exemple, agències, impremtes, empreses de telemàrqueting, etc.).

En cas que en el futur la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) realitzés altres cessions de dades personals, serà informat oportunament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Confirmació general: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre les seves dades recopilades per la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) i el tractament que s’està realitzant.

Drets ARCO: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició al tractament: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat de les dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran sol·licitar rebre les dades personals facilitades en el formulari de contacte, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, així com transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament sense impediments.

Seguretat de les dades

S’han aplicat les mesures de seguretat adequades per evitar que les seves dades personals es perdin accidentalment, es divulguin o es vegin afectades per modificacions, usos o accessos no autoritzats. A més, l’accés a les seves dades personals es limita als empleats, agents, contractistes i tercers que necessitin conèixer-les per complir amb la seva obligació contractual. Aquestes persones/entitats, que estan sotmeses a la deguda confidencialitat, únicament tractaran les seves dades personals d’acord amb les nostres instruccions.

Hem establert procediments de gestió de possibles fuites de dades personals i ens comprometem a notificar, tant a vostè com a l’autoritat de control corresponent, qualsevol fuga que la legislació aplicable consideri oportú notificar.