Beneficis fiscals

Per a persones físiques residents a Espanya

Les donacions efectuades a entitats acollides a la Llei 49/2002 – com Fero – podran deduir-se de la seva quota íntegra de la seva declaració de l’IRPF, sempre que el seu import no superi el 10% de la base liquidable, el resultat d’aplicar al conjunt de donatius de la següent escala:

1) Fins a 150 € el percentatge de deducció és del 75%.

2) A la resta, el percentatge de deducció és del 30%.

Ara bé, si en els dos exercicis immediats anteriors s’haguessin realitzat donacions a FERO per import igual o superior a cada un d’ells, el percentatge de deducció a aplicar sobre el donatiu que excedeixi de 150 € serà del 35%. Per gaudir de les anteriors deduccions, FERO expedirà el pertinent certificat. Per emetre aquest certificat és imprescindible que ens faciliti el NIF i altres dades personals (nom i domicili) actualitzats.

Per a empreses residents a Espanya

Amb caràcter general, els subjectes passius de l’impost sobre societats que realitzin un donatiu a FERO, en estar aquesta acollida a la Llei 49/2002, tindran dret a deduir de la quota íntegra el 35% de la base de la deducció del donatiu o donació realitzada.

La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.

Aquest percentatge del 35% pot pujar al 40% si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al del període impositiu anterior.

Per gaudir de les anteriors deduccions FERO expedirà el certificat en què constarà la donació per tal que s’inclogui en l’autoliquidació de l’Impost de Societats. Per emetre aquest certificat és imprescindible que ens faciliti el CIF i altres dades actualitzades de la Companyia.

Obtenir certificat fiscal

En el cas que vostè desitgi rebre el certificat fiscal cal que ens faci arribar les seves dades a través del formulari de petició corresponent i que ens remeti còpia del comprovant de la transferència per correu electrònic a través del mateix formulari.