PER A RESIDENTS D'ESPANYA

En les donacions efectuades per persones físiques a entitats acollides a la Llei 49/2002 —com Fero— es pot deduir de la quota íntegra, en la declaració de l’IRPF, el 25% del donatiu efectuat, sempre que l’import no superi el 10% de la base liquidable. Cal acreditar l’efectivitat del donatiu mitjançant una certificació expedida per l’entitat beneficiària.

Per gaudir de les deduccions anteriors, s’ha de sol·licitar a Fero el certificat de l’aportació per tal de poder-lo incloure en la declaració de la renda. Per emetre aquest certificat, és imprescindible que ens faciliteu el NIF, a més de les dades personals actualitzades.

PER A EMPRESES
Per a persones jurídiques, RESIDENTS A ESPANYA: en les donacions efectuades pels subjectes passius de l’impost de societats a entitats acollides a la Llei 49/2002, es té dret a deduir de la quota íntegra (minorada en les deduccions per doble imposició, les bonificacions i les deduccions per incentivar determinades activitats) el 35% de l’import del donatiu.
Les quantitats que no s’hagin pogut deduir s’aplicaran en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius. La base d’aquesta deducció no pot excedir el 10% de la base imposable del període impositiu; les quantitats que excedeixin aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.

Per gaudir de les deduccions anteriors, heu de sol·licitar a Fero el certificat de l’aportació per tal que es pugui incloure en l’impost de societats. Per emetre aquest certificat és imprescindible que ens faciliteu el CIF, a més de les dades actualitzades.